(Denna text gäller för Samres Holding koncernen)

Information kring behandling av personuppgifter Samres koncern

Samres behandlar personuppgifter både på uppdrag av våra kunder (kommuner, landsting, länstrafikbolag och myndigheter) samt inom den interna verksamheten.

När vi behandlar personuppgifter för våra uppdragsgivare, så är vi Personuppgiftsbiträden och följer de direktiv vi får från våra uppdragsgivare, som är Personuppgiftsansvariga. Det vi beskriver nedan är en förenklad beskrivning om vad som gäller när Samres är personuppgiftsbiträde. Vi hänvisar därför i första hand till våra uppdragsgivares hemsida för information kring behandling av personuppgifter. Vid avvikelse från vad som anges nedan och vad som anges på uppdragsgivares hemsida om personuppgiftsbehandlingen så ska informationen på uppdragsgivarens hemsida äga företräde.

När vi behandlar personuppgifter inom den egna verksamheten, så är vi Personuppgiftsansvariga.

Information om inspelade samtal

 • Ändamål med inspelning av samtal är i utbildningssyfte, kvalitetssyfte och utredningssyfte.
 • Rättslig grund för behandlingen där Samres är personuppgiftsansvarig är våra avtal med våra anställda samt intresseavvägning för övriga intressenter som kontaktar oss.
 • Våra uppdragsgivare bestämmer den rättsliga grunden för behandlingen där de är personuppgiftsansvariga.
 • Tillgång till inspelade samtal har behöriga medarbetare i Samres i enlighet med deras roll (medarbetaren; egna samtal, utbildare, coacher, chefer) samt behöriga medarbetare hos respektive uppdragsgivare i enlighet med deras roll.
  • Vem som har behörighet på Samres till vad regleras i Samres policy
  • Hur uppdragsgivare har tillgång till samtal regleras dels i Personuppgiftsbiträdesavtalet dels i Samres policy
 • Myndigheter kan ha rätt att begära ut inspelade samtal i samband med brottsutredningar. Det framgår dels i våra instruktioner från uppdragsgivaren dels i Samres policy
 • Personuppgifter som behandlas är telefonnummer, det inspelade samtalet och de personuppgifter i övrigt som anges under samtalet.
 • Samtalen är sökbara på inkommande nummer, datum, tidpunkt samt eventuellt utgående nummer och vilken medarbetare på Samres som hanterat samtalet.
 • All lagring av data samt backup sker i Sverige.
 • Alla samtal raderas per automatik efter högst 8 veckor eller enligt annan instruktion av uppdragsgivaren.
 • Samtal besvaras i hela Samres koncern, det vill säga även på våra kontor i Moldavien och Senegal. Samres behandlar personuppgifter i dessa länder med stöd av personuppgiftsbiträdesavtal utformade enligt standardavtalsklausuler (enligt EU kommissionens beslut av den femte februari 2010, 2010/87/EU).
 • De registrerade där Samres är personuppgiftsbiträde är Samres personal och övriga intressenter som kontaktar Samres
 • Önskar du alternativa vägar att kontakta Samres på utan att samtalet spelas in, så finns det information att få kring detta Samres hemsida.
 • Samres hänvisar till våra uppdragsgivare för frågor kring tillgång till, rättelse av och radering av personuppgifter när det gäller personuppgiftsbehandling för uppdragen. Det gäller även frågor kring begränsning av behandling, invändning mot behandlingen och rätten till dataportabilitet.
 • Du har möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du har klagomål eller invändningar angående behandlingen.
 • Det sker idag inget automatiserat beslutsfattande baserat från information från denna behandling.

 

Information om personuppgiftsbehandling i bokningssystem och liknande

 • Våra uppdragsgivare är alltid personuppgiftsansvariga för denna behandling och Samres är personuppgiftsbiträde. För komplett information som gäller just för dig, kontakta därför Samres uppdragsgivare enligt nedan.
 • Ändamål med behandling är i huvudsak att boka, planera och utföra resor och andra tjänster som tillhandahåller på uppdrag av våra uppdragsgivare.
 • Våra uppdragsgivare är ansvariga för den rättsliga grunden för behandlingen.
 • Uppdragsgivaren har bestämt hur, till vem samt på vilket sätt Samres får lämna ut personuppgifter.
 • Behandlingen kan ske i hela Samres koncernen, det vill säga även på våra kontor i Moldavien och Senegal. Samres behandlar personuppgifter i dessa länder med stöd av personuppgiftsbiträdesavtal utformade enligt standardavtalsklausuler (enligt EU kommissionens beslut av den femte februari 2010, 2010/87/EU).
 • Samres hänvisar till våra uppdragsgivare för frågor kring tillgång till, rättelse av och radering av personuppgifter. Det gäller även frågor kring begränsning av behandling, invändning mot behandlingen och rätten till dataportabilitet.
 • Du har möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du har klagomål eller invändningar angående behandlingen.

 

 

 

Kontaktuppgifter för personuppgiftsbehandling

Samres är Personuppgiftsbiträde och uppdragsgivaren är Personuppgiftsansvarig

 

Uppdrag Uppdragsgivare E-post Telefonnummer Hemsida
Gotland Region Gotland regiongotland@gotland.se 0498-26 90 00 www.gotland.se
Karlstad Region Värmland personuppgiftsbehandling@regionvarmland.se 054-61 50 00 www.regionvarmland.se
Kungsbacka Kungsbacka kommun dataskyddsombud@kungsbacka.se 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
Ledsagning Riksfärdtjänsten Sverige info@riksfardtjansten.se 016-15 05 50 www.rft.se
Nordvästra Skånes skolskjuts Bjuv kommun julia.pietrek@bjuv.se 042–458 56 84 www.bjuv.se
Nordvästra Skånes skolskjuts Helsingborgs kommun kontaktcenter@helsingborg.se 042-10 50 00 www.helsingborg.se
Nordvästra Skånes skolskjuts Svalöv kommun niklas.schorling@svalov.se 0418-47 51 20 www.svalov.se
Nordvästra Skånes skolskjuts Åstorp dso.astorp@jpinfonet.se 042-640 00 www.astorp.se
Oslo TT tjenste Oslo kommune postmottak@vel.oslo.kommune.no (0045) 21 80 21 80 www.oslo.kommune.no
Persontransporter Norge Pasientreiser postmottak@pasientreiser.no (0045) 05515 pasientreiser.no
Staffanstorp Staffanstorps kommun kommunen@staffanstorp.se 046-25 11 00 www.staffanstorp.se
Teletal Riksfärdtjänsten Sverige info@riksfardtjansten.se 016-15 05 50 www.rft.se
Texttelefoni Post- och Telestyrelsen pts@pts.se 08-678 55 00 www.pts.se
Universitets- och Högskolerådet CC Universitets- och Högskolerådet registrator@uhr.se 010-470 03 00 www.uhr.se
Västtrafik Anropsstyrd Trafik Västtrafik AB lotta.falk@vasttrafik.se 0500-56 43 95 www.vasttrafik.se
Västtrafik Kundservice Västtrafik AB vasttrafik@vasttrafik.se 0771-41 43 00 www.vasttrafik.se

 

Information om övrig personuppgiftsbehandling där Samres är Personuppgiftsansvarig

 • Ändamål med behandling är i huvudsak driva verksamheten genom att administrera personal och affärskontakter.
 • Rättslig grund för behandlingen är avtal.
 • Samres har krypterad och dedikerad datakommunikation internt i koncernen och till systemen. Alla medarbetare har individuella användarnamn och lösenord samt definierad behörighetsnivå. Alla medarbetare är utbildade i både system och datasäkert samt har skrivit under sekretessavtal. Loggning sker och backup finns enligt branschstandard.
 • Samres har bestämt hur, till vem samt på vilket uppgifterna behandlas av andra än anställda inom koncernen. Dessa personuppgiftsbiträden agerar enligt det Personuppgiftsbiträdesavtal som tecknats.
 • Personuppgifter som behandlas är namn, adresser, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt andra uppgifter förknippade med den anställde och dess arbetsuppgifter eller med affärsrelationen.
 • Alla bolag inom Samres Holding koncernen har tecknat inbördes personuppgiftsbiträdesavtal.
 • Behandlingen kan ske i hela Samres koncernen, det vill säga även på våra kontor i Moldavien och Senegal. Samres behandlar personuppgifter i dessa länder med stöd av personuppgiftsbiträdesavtal utformade enligt standardavtalsklausuler (enligt EU kommissionens beslut av den femte februari 2010, 2010/87/EU).
 • De registrerade för ramen för vår verksamhet där Samres är Personuppgiftsansvarig är:
  • Anställda inom koncernen
  • Affärskontakter
  • Anhöriga till anställda
  • Person som söker/sökt anställning
   • Tidigare ansökningar sparas till dess anställningsprocessen är avslutad och högst i ett år framåt.
  • Tidigare anställda
   • Uppgifter sparas för att kunna lämna ut intyg om anställningen
   • Uppgifter som den anställde producerat inom ramen för tjänsten
  • Mottagare av nyhetsbrev och annan information – grunden för denna behandling är samtycke.
 • Samres hänvisar till vårt dataskyddsombud för frågor som rör Samres personuppgiftsbehandling då Samres är personuppgiftsansvarig
  • Dataskyddsombud (Data protection officer, dpo) för Samres AB, Samres Holding AB och DRT Solutions AB: Martin Eriksson, dpo@samres.se.
 • Du har möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du har klagomål eller invändningar angående behandlingen.