Anropsstyrda resor

Hem/Om Samres/Anropsstyrda resor

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst riktar sig till personer som på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig till eller resa med allmänna kommunikationsmedel.

Att inte kunna anlita den allmänna kollektivtrafiken innebär att man exempelvis har svårigheter att stiga av och på bussen, att göra sig förstådd med mera. Är den allmänna kollektivtrafiken så utformad att det är rimligt att en funktionshindrad person skall kunna använda den föreligger ingen rätt till färdtjänst.

Färdtjänst omfattar alla typer av resor med undantag av resor som skall bekostas av annan, exempelvis landsting/region, försäkringskassa, försäkringsbolag, organisationer eller företag.

Färdtjänst eller riksfärdtjänst får ej nyttjas vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utanför regionen.

Färdtjänstresor sker med olika fordon och på olika sätt beroende av resenärens funktionshinder. Färdtjänstresorna samordnas ofta så att flera personer kan komma att åka i samma fordon och hämtas och lämnas vid olika adresser. Vissa resor kan dessutom ske tillsammans med övriga kollektivtrafikresenärer.

Färdtjänstberättigad skall vid resa kunna uppvisa giltig legitimation.

Vad är sjukresor?

I vissa fall kan patienten erhålla ersättning för resor till och från sjukvården.

Detta gäller till exempel vid:

  • Öppen vård som anordnas av landstinget
  • Resor för tillhandahållande av hjälpmedel åt handikappad
  • Studerandehälsovården
  • Vård på konvalescenthem
  • Vård enligt LSS

Ersättningen storlek bestäms av landstinget/regionen som också svarar för kostnaden. Patienten betalar en del av kostnaden själv genom en så kallad egenavgift. Denna varierar mellan lanstingen och är ofta 50 – 150 kr per enkelresa. Detta innebär i praktiken att kortare resor inte ersätts.

Ersättning betalas ut för resor i allmän kollektivtrafik, resor med egen bil och resor med taxi/specialresor. I det sistnämnda fallet ska patienten ofta vända sig till en beställningscentral som upphandlats av landstinget. För den som bor i Västra Götalandsregionen, Skåne och Sörmland ringer patienten i normalfallet till Samres.

Resor med taxi/specialfordon får bara ske när hälsotillståndet inte medger resa med allmänna kommunikationer. För resa till vårdgivare (exempelvis sjukhus) krävs inget särskilt tillstånd. För resa från vårdgivaren krävs ett skriftligt tillstånd som du ska visa för föraren. Tillståndet får du av vårdgivaren.

Utvecklingsmöjligheter för anropsstyrda resor

Metoder och tekniska system för anropsstyrd trafik är långt ifrån färdigutvecklade. Detta innebär att Samres ständigt söker förbättringar i tekniken för att kunna utnyttja fordonsresurserna effektivare, åstadkomma bättre planering ur resenärernas perspektiv och säkerställa transporternas punktlighet.

Anropsstyrda resor kan i ökad utsträckning linjeläggas så som idag sker t ex när det gäller sjukreselinjer. Omvänt kan speciellt i glesbygd den linjelagda trafiken övergå till att bli anropsstyrd. Detta öppnar möjligheter att utvidga tillämpningen av anropsstyrd trafik.

I många resesituationer går det att använda allmänna kommunikationer för merparten av resan, men detta kräver anslutningsresor. Denna teknik finns men kopplingen mellan anslutningsresan och resan med allmänna kommunikationer är ofta problematisk. Detta gäller såväl den fysiska tillgängligheten som ansvarsfrågorna.