Category : Okategoriserade

Hem/Archive by Category "Okategoriserade"

Samres behandling av personuppgifter

 

Information kring behandling av personuppgifter Samres koncern

Samres behandlar personuppgifter både på uppdrag av våra kunder (kommuner, landsting, länstrafikbolag och myndigheter) samt inom den interna verksamheten.
När vi behandlar personuppgifter för våra uppdragsgivare, så är vi Personuppgiftsbiträden och följer de direktiv vi får från våra uppdragsgivare, som är Personuppgiftsansvariga. Det vi beskriver nedan är en förenklad beskrivning om vad som gäller när Samres är personuppgiftsbiträde. Vi hänvisar därför i första hand till våra uppdragsgivares hemsida för information kring behandling av personuppgifter. Vid avvikelse från vad som anges nedan och vad som anges på uppdragsgivares hemsida om personuppgiftsbehandlingen så ska informationen på uppdragsgivarens hemsida äga företräde.
När vi behandlar personuppgifter inom den egna verksamheten, så är vi Personuppgiftsansvariga.

Information om inspelade samtal

 • Ändamål med inspelning av samtal är i utbildningssyfte, kvalitetssyfte och utredningssyfte.
 • Rättslig grund för behandlingen där Samres är personuppgiftsansvarig är våra avtal med våra anställda samt intresseavvägning för övriga intressenter som kontaktar oss.
 • Våra uppdragsgivare bestämmer den rättsliga grunden för behandlingen där de är personuppgiftsansvariga.
 • Tillgång till inspelade samtal har behöriga medarbetare i Samres i enlighet med deras roll (medarbetaren; egna samtal, utbildare, coacher, chefer) samt behöriga medarbetare hos respektive uppdragsgivare i enlighet med deras roll.
  • Vem som har behörighet på Samres till vad regleras i Samres policy
  • Hur uppdragsgivare har tillgång till samtal regleras dels i Personuppgiftsbiträdesavtalet dels i Samres policy
 • Myndigheter kan ha rätt att begära ut inspelade samtal i samband med brottsutredningar. Det framgår dels i våra instruktioner från uppdragsgivaren dels i Samres policy
 • Personuppgifter som behandlas är telefonnummer, det inspelade samtalet och de personuppgifter i övrigt som anges under samtalet.
 • Samtalen är sökbara på inkommande nummer, datum, tidpunkt samt eventuellt utgående nummer och vilken medarbetare på Samres som hanterat samtalet.
 • All lagring av data samt backup sker i Sverige.
 • Alla samtal raderas per automatik efter högst 8 veckor eller enligt annan instruktion av uppdragsgivaren.
 • Samtal besvaras i hela Samres koncern, det vill säga även på våra kontor i Moldavien och Senegal. Samres behandlar personuppgifter i dessa länder med stöd av personuppgiftsbiträdesavtal utformade enligt standaravtalsklausuler (enligt EU kommissionens beslut av den femte februari 2010, 2010/87/EU).
 • De registrerade där Samres är personuppgiftsbiträde är Samres personal och övriga intressenter som kontaktar Samres
 • Önskar du alternativa vägar att kontakta Samres på utan att samtalet spelas in, så finns det information att få kring detta Samres hemsida.
 • Samres hänvisar till våra uppdragsgivare för frågor kring tillgång till, rättelse av och radering av personuppgifter när det gäller personuppgiftsbehandling för uppdragen. Det gäller även frågor kring begränsning av behandling, invändning mot behandlingen och rätten till dataportabilitet.
 • Du har möjlighet att vända dig till Datainspektionen om du har klagomål eller invändningar angående behandlingen.
 • Det sker idag inget automatiserat beslutsfattande baserat från information från denna behandling.

Information om personuppgiftsbehandling i bokningssystem och liknande

 • Våra uppdragsgivare är alltid personuppgiftsansvariga för denna behandling och Samres är personuppgiftsbiträde. För komplettt information som gäller just för dig, kontakta därför Samres uppdragsgivare enligt nedan.
 • Ändamål med behandling är i huvudsak att boka, planera och utföra resor och andra tjänster som tillhandahåller på uppdrag av våra uppdragsgivare.
 • Våra uppdragsgivare är ansvariga för den rättsliga grunden för behandlingen.
 • Uppdragsgivaren har bestämt hur, till vem samt på vilket sätt Samres får lämna ut personuppgifter.
 • Behandlingen kan ske i hela Samres koncernen, det vill säga även på våra kontor i Moldavien och Senegal. Samres behandlar personuppgifter i dessa länder med stöd av personuppgiftsbiträdesavtal utformade enligt standaravtalsklausuler (enligt EU kommissionens beslut av den femte februari 2010, 2010/87/EU).
 • Samres hänvisar till våra uppdragsgivare för frågor kring tillgång till, rättelse av och radering av personuppgifter. Det gäller även frågor kring begränsning av behandling, invändning mot behandlingen och rätten till dataportabilitet.
 • Du har möjlighet att vända dig till Datainspektionen om du har klagomål eller invändningar angående behandlingen.

Kontaktuppgifter för personuppgiftsbehandling

Samres är Personuppgiftsbiträde och uppdragsgivaren är Personuppgiftsansvarig:

Bjuvs kommun
Helsingborgs Stad
Jernhusen AB – Ledsagningen
Karlstad kommun
Kungsbacka kommun
Lääne Virumaa (Estland)
Oslo kommune
Post- och telestyrelsen – Teletal
Post- och telestyrelsen – Texttelefoni
Region Gotland
Region Kronoberg
Riksfärdtjänsten Sverige AB
Staffanstorps kommun
Stockholms Läns Landsting
Svalövs kommun
Västtrafik AB – Anropsstyrd trafik
Västtrafik AB – Kundinformationscentral
Åstorps kommun

Information om övrig personuppgiftsbehandling där Samres är Personuppgiftsansvarig:

 • Ändamål med behandling är i huvudsak driva verksamheten genom att administrera personal och affärskontakter.
 • Rättslig grund för behandlingen är avtal.
 • Samres har krypterad och dedikerad datakommunikation internt i koncernen och till systemen. Alla medarbetare har individuella användarnamn och lösenord samt definierad behörighetsnivå. Alla medarbetare är utbildade i både system och datasäkert samt har skrivit under sekretessavtal. Loggning sker och backup finns enligt branschstandard.
 • Samres har bestämt hur, till vem samt på vilket uppgifterna behandlas av andra än anställda inom koncernen. Dessa personuppgiftsbiträden agerar enligt det Personuppgiftsbiträdesavtal som tecknats.
 • Personuppgifter som behandlas är namn, adresser, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt andra uppgifter förknippade med den anställde och dess arbetsuppifter eller med affärsrelationen.
 • Alla bolag inom Samres Holding koncernen har tecknat inbördes personuppgiftsbiträdesavtal.
 • Behandlingen kan ske i hela Samres koncernen, det vill säga även på våra kontor i Moldavien och Senegal. Samres behandlar personuppgifter i dessa länder med stöd av personuppgiftsbiträdesavtal utformade enligt standardavtalsklausuler (enligt EU kommissionens beslut av den femte februari 2010, 2010/87/EU).
 • De registrerade för ramen för vår verksamhet där Samres är Personuppgiftsansvarig är:
  • Anställda inom koncernen
  • Affärskontakter
  • Anhöriga till anställda
  • Person som söker/sökt anställning
   • Tidigare ansökningar sparas till dess anställningsprocessen är avslutad och högst i ett år framåt.
  • Tidigare anställda
   • Uppgifter sparas för att kunna lämna ut intyg om anställningen
   • Uppgifter som den anställde producerat inom ramen för tjänsten
  • Mottagare av nyhetsbrev och annan information – grunden för denna behandling är samtycke.
 • Samres hänvisar till dpo@samres.se för frågor som rör Samres personuppgiftsbehandling då Samres är personuppgiftsansvarig.
 • Du har möjlighet att vända dig till Datainspektionen om du har klagomål eller invändningar angående behandlingen.

Fördubbling blev förbättring

Den samlade kollektivtrafikbranschen startade för några år sedan ett oerhört ambitiöst projekt, det så kallade Fördubblingsprojektet. Visioner formulerades, massa delprojekt startades och man jobbade på med en sällan skådad entusiasm. Mycket av det man gjorde var bra, det är inte tu tal om det, men vad hände sedan? En sak som hänt är att projektet har bytt namn till Förbättring av kollektivtrafiken i stället för Fördubbling av den samma… Snacka om luddighet, man har fortfarande kvar målet om en fördubbling men man har tagit bort det i namnet på samverkansgruppen. Lätt att få uppfattningen att man inte längre tror på sin egen vision, och vem ska då tro på den?

Bolaget som skulle vara verktyget för att förverkliga alla idéer, X2AB, finns inte längre. Det har fusionerats med Samtrafiken, ett bolag som man kan säga mycket om men det har väl knappast gjort sig känt för att ta till vara på kraften hos de som verkar i branschen.

Vi läser allt mer om nedläggningar och indragningar av kollektivtrafik runt om i Sverige, Östergötland och Sörmland är ett par exempel där trafik ska läggas ner. I vissa fall är det säkert befogat då resandet är alltför lågt och i vissa fall ersätts det säkert med anropsstyrd trafik vilket är en bra lösning i de flesta fall där resandet är lågt. Det är ju till och med jättebra om man omfördelar resurserna till de stråk och tider där det finns potential att öka resandet. Men man kan inte låta bli att tänka att resurser kanske inte ens omfördelas till annan trafik, de verkar i flera fall omfördelas till ökade overheadkostnader i form av dubbla organisationer, kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag (så ser det ut på många ställen i Sverige) eller till ökade kostnader för beställningscentraler för anropsstyrd trafik. I Eskilstuna där man ska dra in stadsbusslinjer så ger man sig in i en beställningscentral i egenregi där kostnadsökningarna kan komma att hamna i storleksordningen miljoner SEK.

En klok politiker sa på ett möte jag  bevistade i förra veckan att “det är resandet som ska prioriteras, inte administrationen”…. Men det verkar inte vara en uppfattning som delas av alla….

Martin på Västkustbanan 3 september 2015

Hallå Dakar!

Igår, torsdag 6 november, så sände SVT dokumentären Hallå Dakar! som framförallt handlar om tre av våra medarbetare i Dakar och deras väg från språkkurs till anställning. Reaktionerna på filmen är överväldigande, telefonen vibrerar hela tiden, människor kommenterar, människor gillar, människor är djupt imponerade över de målmedvetna, ambitiösa och språkbegåvade ungdomarna i filmen. Vi på Samres är oerhört stolta över våra medarbetare och rörda över alla positiva kommentarer.

Denna resa mot ett bra, välbetalt jobb har gjorts av ca 250 begåvade, välutbildade personer i vår regi, sedan 2004 i Estland, 2008 i Moldavien och 2012 i Senegal. Resan har naturligtvis sett olika ut i de tre länderna, verkligheten skiljer sig åt men en sak är gemensam, nämligen ambitiösa, målmedvetna språkbegåvade människor som vill ha ett jobb där lönen är bra, lönen kommer varje månad, skatter och avgifter betalas in. Detta är ingen självklarhet överallt i världen, lika lite är det en självklarhet att arbetstillfällena som skapas av europeiska företag innebär bra arbetsmiljö, ingen negativ miljöpåverkan, inget barnarbete eller att inte taket på arbetsplatsen rasar in och dödar de som arbetar där.

Det finns trots allt enstaka negativa kommentarer i olika media, rasismens fula tryne sticker fram ibland… Samma tryne som sticks fram när man vräker ur sig hemskheter i telefon till Seynabou, Irina eller Kersti. Detta är naturligtvis fruktansvärt och ännu bedrövligare blir det när dessa stämningar underblåses av protektionistiska politiker och tjänstemän som gör allt för att förhindra oss från att tävla om offentliga kontrakt, som bygger upp murar i avsikt att förhindra oss att leverera tjänster från Estland, Moldavien och Senegal. Estland är förvisso ett EU-land så där är det svårare att bygga murar, men tro mig det görs fortfarande försök…  Att delar av det offentliga Sverige krokar arm med mörka krafter känns helt klart för dj-t.

Vi tror på vår idé, vi tror på våra möjligheter att genom duktiga medarbetare i Sverige, Norge, Estland, Moldavien och Senegal utveckla verksamheten ytterligare och alla positiva reaktioner på Hallå Dakar! har gett oss ytterligare stöd i det fortsatta arbetet.

//Martin